ÚRAD PRE NÁRODNÝ ROZVOJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Profesijná odborová organizácia

 1. Úrad bol registrovaný, zriadený ako odborová organizácia na MV SR dňom 20.apríla 2001 od kedy vykonáva svoju činnosť.
 2. Názov organizácie je Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky / ďalej iba Úrad /.
 3. Úrad je nezávislá profesijná odborová organizácia nezávislá od politických, ideologických a náboženských orgánov a organizácií.
 4. Úrad je budovaný na zásadách vnútroodborovej demokracie. Základným princípom činnosti úradu je odborárska solidarita, vnútroodborárska demokracia a kolektívne rozhodovanie.
 5. Úrad je dobrovoľným, samostatným a otvoreným združením fyzických osôb. Združuje zamestnancov pracujúcich v oblasti pôsobnosti občianskych združení, nadácií, mimovládnych organizácii, záujmových skupín občanov SR, verejného a tretieho sektora ako aj v nadväzujúcich príbuzných činnostiach, ktorí prejavili záujem byť organizovaní v ÚNR SR.
 6. Skrátený názov je ÚNR SR.
 7. Anglický názov je : The Slovak Republic National Development Authority / ďalej iba SR NDA /.
 8. Úrad je právnickou osobou.
 9. Úrad je svojím charakterom činnosti a pôsobnosti upravený podľa Zb. z. č. 300/ 1991 nezávislá profesijná odborová organizácia pôsobiaca v Slovenskej republike.

Hlavné programové ciele činnosti úradu

 1. Je koordinačným a výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje proces tvorby štátnej politiky, koordinuje a interpretuje činnosť Vlády SR, centralizuje a vyhodnocuje činnosť Prezidenta SR, Vlády SR, NR SR a MK SR, zabezpečuje starostlivosť o dôstojný a plnohodnotný život občanov Slovenskej republiky a zabezpečuje výkon štátnej politiky a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.
 2. V spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami zabezpečuje realizáciu národného a nadnárodného rozvoja SR v oblasti spoločenskej, kultúrnej a národnej identity.
 3. V spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy vypracúva návrhy koncepcií rozvoja samospráv SR, podporu regionálneho rozvoja a spolupatričnosti Slovákov a predkladá ich na rokovanie vlády
 4. Spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti s organizáciami, občianskymi združeniami a odborovými organizáciami
 5. Spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí
 6. Rozhoduje o poskytnutí dotácií so súkromných investičných zdrojov a PP projektov
 7. Koordinuje investičné stimuly a zdroje investorov a podnikateľskej obce do regiónov SR
 8. Chráni, obhajuje a presadzuje pracovné, ekonomické, profesijné, sociálne záujmy a práva svojich členov, ktoré vznikajú pri výkone ich zamestnania alebo s ním súvisia. Na dosiahnutie týchto cieľov využíva popri iných formách a možnostiach, daných právnym poriadkom SR najmä kolektívne vyjednávanie.
 9. Obhajuje členov úradu v sporoch vyplývajúcich z porušovania pracovnoprávnych predpisov, z neplnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv
 10. Poskytuje členom úradu právnu pomoc a ochranu nárokov vzniknutých z pracovnoprávnych predpisov, pracovných zmlúv, odmeňovania, sociálneho zabezpečenia súvisiaceho s výkonom práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 11. Zabezpečuje a organizuje odbornú prípravu a vzdelávanie členov a funkcionárov úradu
 12. Usiluje o členstvo v združení odborových zväzov v SR a v medzinárodných odborových centrálach, ktorých poslanie a ciele nie sú v rozpore so Stanovami ÚNR SR
 13. Má byť solidárny s oprávnenými požiadavkami ďalších odborových zväzov
 14. Požaduje realizáciu aktívnej politiky zamestnanosti tak, aby predchádzala záporným dôsledkom štrukturálnych zmien dopadajúcich na zamestnancov, požaduje uskutočnenie rekvalifikácie, vytváranie nových pracovných príležitostí a vhodných pracovných miest pre občanov SR
 15. Vytvára podmienky pre tvorbu a implementáciu programov a projektov zameraných na rozvojové, poradenské aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života medzi ľuďmi navzájom
 16. Iniciuje, koordinuje a uskutočňuje aktivity v oblasti verejného diania
 17. Napomáha reštrukturalizácii ekonomiky SR vo všetkých oblastiach pôsobnosti
 18. Podporuje tvorbu a realizáciu programov a projektov občianskych združení vo všetkých regiónoch Slovenska a zahraničí
 19. Vytvára podmienky pre realizáciu programov pre mládež, v oblasti vzdelávacích aktivít, spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a osobnosťami na všetkých úrovniach
 20. Vytvára podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti
 21. Rozvíja humanistické, demokraticko a národno- štátne záujmy a tradície občanov Slovenska, ochraňovať záujmy a práva ľudí v každodennom živote
 22. Napomáha k vzájomnej znášanlivosti, občianskej solidarite a kooperatíve a to medzi národmi, národnosťami, etnickými skupinami a príslušníkmi rôznych politických a náboženských vyznaní
 23. Zaoberá sa, analyzuje a diskutuje o celospoločenských problémoch a otázkach dominujúcich v SR a zahraničí
 24. Napomáha k zhotovovaniu podnikateľských a investičných zámerov prospešných pre rozvoj Slovenska
 25. Napomáha reštrukturalizácii ekonomiky so zámerom podporovať hospodársky rast Slovenska a vytvárať nové pracovné príležitosti
 26. Zaoberá sa, pripomienkuje, navrhuje, diskutuje o ekonomických, sociálnych, spoločenských otázkach na báze sociálneho, kultúrneho a spoločenského procesu v SR a zahraničí
 27. Aktívne sa podieľa na rozhodovaní o závažných štátnych krokoch a procesov – mediálne sa k nim vyjadruje, pripomienkuje ich, hľadá riešenia
 28. Iniciuje, koordinuje a uskutočňuje aktivity na hospodárske a sociálne povznesenie Slovenska
 29. Podporuje tvorbu a realizáciu programov a projektov zameraných na trvalo udržateľný všestranný rozvoj Slovenska
 30. Podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj spoločenských aktivít
 31. Podporuje ľudí v činnostiach prejavujúcich záujem o verejné a spoločenské dianie
 32. Napomáha k ozdraveniu všetkých odvetí a sektorov v SR

Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky predovšetkým:

 1. Vytvára organizačné predpoklady na prácu svojich členov
 2. Vytvára organizačné predpoklady na prácu svojich členov
 3. Organizuje semináre, prednášky, konferencie, diskusie, školenia, poskytuje odborné konzultácie
 4. Zabezpečuje a uskutočňuje výskum a analýzy ekonomických, environmentálnych, sociálnych a iných problémov
 5. Uplatňuje svoju pôsobnosť vo všetkých oblastiach činnosti
 6. Územne pôsobí vo všetkých krajoch a okresoch Slovenskej republiky
 7. Podporuje a uskutočňuje vzdelávacie aktivity v spolupráci s domácimi a zahraničnými odborníkmi, inštitúciami, organizáciami
 8. Získava príspevky a dotácie pre svoje aktivity a svoju činnosť
 9. Spolupracuje s inštitúciami, nadáciami, záujmovými skupinami občanov doma i v zahraničí
 10. Realizáciu cieľov môže Úrad vytvárať a uskutočňovať aj v zahraničí a v spolupráci so zahraničnými partnermi
 11. Chráni slobodu slova a jeho slobodné prenášanie informačnými prostriedkami v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, príslušných zákonov, medzinárodných zmlúv a iných dokumentov
 12. Obhajuje profesijné záujmy svojich členov
 13. Spolupôsobí v príprave zákonov, ktoré sa týkajú mediálnej oblasti a usiluje sa o zastúpenie v inštitúciách, ktoré ovplyvňujú činnosť novinárov
 14. Ochraňuje práva svojich členov a stará sa o zabezpečenie týchto práv
 15. Hospodári s majetkom podľa platných zásad.