Orgány úradu

Orgánmi ÚNR SR sú:

  1. Kancelária predsedu úradu
  2. Predseda úradu
  3. 1. Podpredseda úradu
  4. 2. Podpredseda úradu
  5. Kolégium predsedu úradu
  6. Externí poradcovia

Orgány, ich vznik alebo zánik sa určujú podľa organizačného poriadku a vnútorných pracovných smerníc úradu. Rozsah vedúcich a riadiacich orgánov si rozhoduje úrad samostatne vo vlastnom mene. Ich vytváranie a zavádzanie do výkonného procesu je vnútornou záležitosťou úradu.

Kancelária úradu

Na zabezpečenie činnosti ÚNR SR zriadilo Kanceláriu úradu. Na jej čele stojí kancelár, ktorého v tajných voľbách volí podľa výsledkov výberového konania a odvoláva predseda úradu. Postavenie a úlohy Kancelárie úradu a kancelára upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predseda úradu a podpredsedovia úradu.